Van Voorkeursalternatief naar Intergemeentelijke Structuurvisie

July 17, 2019 767 keer bekeken 2 comments

Begin juli hebben we het concept Voorkeursalternatief gepresenteerd. In het vierde kwartaal van 2019 leggen we het ontwerp van de Intergemeentelijke Structuurvisie ter inzage. Wat een Structuurvisie is en hoe we die samenstellen leggen we in dit artikel uit.

Tijdens de inloopbijeenkomsten begin juli konden belangstellenden - zoals inwoners, agrariërs en andere ondernemers uit het projectgebied – reageren op het gezamenlijke toekomstperspectief zoals beschreven in het concept Voorkeursalternatief. De reacties die we hebben ontvangen betrekt de Stuurgroep bij de afronding van de plannen die in het vierde kwartaal van 2019 ter inzage gaan. 

Gemeentelijk ruimtelijke beleid

We vertalen daartoe het concept Voorkeursalternatief in een zogeheten Intergemeentelijke Structuurvisie. In dit strategisch beleidsdocument staat een voorstel voor het gemeentelijke beleid tot 2035 voor de inrichting van het Rivierklimaatpark: waar zijn welke functies wenselijk en waar niet. Net als in het Voorkeursalternatief gaat het om een beschrijving op hoofdlijnen. De Structuurvisie geeft ook een beeld van de maatregelen die we willen treffen om de doelen van het Rivierklimaatpark te behalen. In de bijlagen staan de onderbouwende onderzoeken naar de milieueffecten.

Terinzagelegging

De vijf betrokken gemeenten leggen, na vrijgave door het college van B&W, het ontwerp van de Intergemeentelijke Structuurvisie in het vierde kwartaal van 2019 gedurende zes weken ter inzage. U heeft dan dus de gelegenheid om de plannen nog eens rustig door te lezen en hierop te reageren door het indienen van een zienswijze. Tijdens informatiebijeenkomsten in die periode lichten we de Structuurvisie toe en leggen we uit hoe u een zienswijze kunt indienen.

Groen licht voor verdere uitwerking

De zienswijzen worden beoordeeld en indien relevant verwerkt. De gemeenteraden kunnen naar verwachting in het voorjaar van 2020 een definitief besluit nemen over de Intergemeentelijke Structuurvisie. Hierna neemt de minister, in het kader van het MIRT-proces dat we doorlopen, in overleg met regionale bestuurders de zogeheten voorkeursbeslissing. Daarmee wordt groen licht gegeven om de maatregelen uit het Voorkeursalternatief verder uit te kunnen werken in de volgende projectfase, de Planuitwerkingsfase.

De Planuitwerkingsfase

In de Planuitwerkingsfase maken we een gedetailleerder ontwerp en bereiden we de uitvoering verder voor. Dan vragen we ook de eerste vergunningen aan en wijzigen de betrokken gemeenten waar nodig de bestemmingsplannen op basis van de Intergemeentelijke Structuurvisie. Pas dan is het ruimtelijk beleid ook bindend voor andere betrokkenen dan de gemeenten, zoals ook burgers. Vanzelfsprekend wordt u ook tijdens de Planuitwerkingsfase weer betrokken en gevraagd om mee te praten over de plannen.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt hoogstwaarschijnlijk gefaseerd plaats per onderdeel uit de Voorkeursbeslissing door de minister. De eerste uitvoeringsfase duurt naar verwachting tot 2028.

2  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Marije Meulekamp November 08, 2019

Beste heer of mevrouw Jarends, hartelijk dank voor uw reactie. Vanaf 14 november 2019 ligt het volledige conceptplan ter inzage. We versturen hierover ook nog een bericht via de nieuwsbrief. De link die een 404 error gaf ging naar posters van de inloopbijeenkomsten van juli jl. Die posters hebben we van de website afgehaald omdat ze niet meer actueel zijn. De link is nu verwijderd. In de Structuurvisie geven we een doorkijk van het gemeentelijk beleid tot 2035. Veruit het grootste deel van het werk is echter over ongeveer 10 jaar afgerond.

Jjarends@live.nl November 08, 2019

Wat zijn nou de concrete plannen. Concept pagina geeft een error 404.
Het blijft een vaag geheel. Er wordt gesproken over 10 jaar en over 2035.

 

 

 

 

 

 

 

Cookie settings