Veel reacties op mogelijke toekomstbeelden Rivierklimaatpark

24-05-2018 3829 keer bekeken 4 reacties

Begin april 2018 bezochten bijna 200 gebruikers van het Rivierklimaatpark de twee inloopbijeenkomsten. Benieuwd naar hoe wij alle inbreng hebben verwerkt in vier mogelijke toekomstige inrichtingen van het plangebied. In dit artikel blikken we terug en lichten we onduidelijkheden nader toe.

Vier kansrijke inrichtingen gepresenteerd

Tijdens de twee bijeenkomsten op 3 en 4 april hebben we vier zogeheten kansrijke oplossingen laten zien voor de mogelijke toekomstige inrichting van het park: de uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek, inclusief de vaargeul en dijken. Alle wensen en ideeën die we het afgelopen jaar hebben opgehaald bij partners en gebruikers van het gebied zijn in de vier oplossingsrichtingen verwerkt. Mits ze bijdragen aan onze opgaven.

Elke oplossingsrichting bestaat uit een samenhangend geheel van ingebrachte bouwstenen met de volgende accenten:

  • oplossingsrichting 1: ruimte voor landbouw en dijken;
  • oplossingsrichting 2: ruimte voor bedrijvigheid en duurzame energie;
  • oplossingsrichting 3: ruimte voor landschap en cultuurhistorie;
  • oplossingsrichting 4: ruimte voor natuur en water.

In bijvoorbeeld oplossingsrichting 1 zitten dus bouwstenen die gaan over de mogelijkheden voor landbouw in het gebied en mogelijke maatregelen om de dijken te versterken. Op onze website vindt u een samenvatting per oplossingsrichting. In de concept Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (februari 2018) staat een uitgebreide beschrijving.

Zijn de vier mogelijke oplossingen definitief?

Nee, het betreffen concept oplossingsrichtingen. We zijn nu bezig met het verwerken van alle reacties en adviezen. Na de zomer van 2018 wordt de definitieve Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen bestuurlijk vastgesteld en opnieuw aan u gepresenteerd. Daarmee is een stap gezet om in 2019 tot een milieueffectrapportage (m.e.r.) te kunnen komen. (Lees meer over het proces).

Wordt er in 2019 één van de vier oplossingsrichtingen geselecteerd?

Nee, het gezamenlijke toekomstperspectief (Voorkeursalternatief) is uiteindelijk een samenhangend pakket met haalbare en betaalbare maatregelen uit alle oplossingsrichtingen. Om via een trechteringsproces te komen tot dit Voorkeursalternatief was het nodig om de ingebrachte wensen en belangen eerst op deze manier onder te verdelen. De gepresenteerde vier kansrijke oplossingsrichtingen zijn vier mogelijke perspectieven die de hoeken van het speelveld beslaan aan wensen en belangen. Hiermee kunnen we de effecten op bijvoorbeeld het milieu in kaart gaan brengen. Daarmee gaan we na de zomer aan de slag. Nadat we uw reacties op de oplossingsrichtingen hebben verwerkt.

Mogelijk toekomstbeeld gaat meer leven

We kregen tijdens de bijeenkomsten veel positieve maar ook een aantal kritische reacties. Bijna honderd belanghebbenden hebben een reactieformulier ingevuld of een reactie gemaild. De plannen voor het Rivierklimaatpark worden nu concreter en het wordt dus ook steeds zichtbaarder wat er nu in “mijn achtertuin” zou kunnen gaan veranderen. Dat roept reactie op en daar zijn we blij mee. Het in te richten gebied is tenslotte niet alleen van de negen betrokken overheden en Natuurmonumenten. Maar ook van de mensen die er leven en werken.

Tijdens de bijeenkomsten werd opnieuw duidelijk dat de grootste gedeelde wens is dat de uiterwaarden in de toekomst een toegankelijk park worden met een grote belevingswaarde. En dan blijken een aantal mogelijke ontwikkelingen niet in die beeldvorming te passen. We kregen dan ook veel vragen over de op kaart ingetekende windmolens en drijvende zonnepanelen uit oplossingsrichting 2. Ook werden er zorgen uitgesproken over de aan te leggen inlaat bij de Koppenwaard en de effecten op de waterstanden en waterkwaliteit in het Rhederlaag. We geven onder andere hierop hieronder een nadere toelichting.

Drie veelgestelde vragen over mogelijke maatregelen

Let wel, het gaat hieronder dus om optionele maatregelen waarover nog besluitvorming plaatsvindt.

Vraag 1: Hoe klein zijn ‘kleine windmolens’ en kan ik hiertegen bezwaar maken?

In oplossingsrichting 2 hebben we kleine windmolens opgenomen op de landtong bij Giesbeek en op Terrein de Groot bij Rheden. Het gaat dan om windmolens met een maximale hoogte van 20 meter. Het zijn één van de bouwstenen die zijn aangedragen door onze partners.

Op deze windmolens zijn veel kritische reacties gekomen. We leggen deze reacties vanzelfsprekend voor aan de stuurgroep. De stuurgroep beslist of de windmolens na de zomer een plek krijgen in de definitieve Kansrijke Oplossingsrichtingen, ten behoeve van nader onderzoek.

Vraag 2: Hoe zien die drijvende zonnepanelen eruit?

In oplossingsrichting 2 hebben we twee zonnevelden opgenomen als mogelijke duurzame maatregel op Rhederlaag en één zonneveld op een plas in de Koppenwaard. Het betreffen velden met drijvende zonnepanelen. Een voorbeeld van hoe zo’n veld eruit kan zien vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Ook op de zonnevelden zijn kritische reacties gekomen. Omwonenden zijn bijvoorbeeld bang voor een minder mooi beeld en watersporters voor hinder op het water. Ook deze reacties nemen we mee in de bestuurlijke consultaties en overleggen over de definitieve Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen.

Vraag 3: Wat het effect op Rhederlaag van de inlaat in de Koppenwaard?

In oplossingsrichtingen 2 en 4 staat de mogelijkheid opgenomen om in de Koppenwaard een nevengeul aan te leggen. In oplossing 2 is deze bedoeld om waterkrachtenergie te kunnen winnen, In oplossing 4 is deze gericht op het creëren van ecologische meerwaarde voor vis en andere waterorganismen die houden van stromend water. De geul staat aan de ene zijde in verbinding met de IJssel, en aan de andere zijde met het plassengebied de Rhederlaag.

Tijdens de bijeenkomsten werd de zorg uitgesproken dat de waterkwaliteit van de Rhederlaag hierdoor achter kan gaan. Het effect op de waterkwaliteit onderzoeken we in de milieueffectrapportage (m.e.r.). Op basis van onder andere informatie uit het m.e.r., maar bijvoorbeeld ook van de kosten-batenanalyse, beslissen we of we de maatregel meenemen in de volgende projectfase. De m.e.r. wordt onderdeel van de Intergemeentelijke Structuurvisie. Hierop is in 2019 formele inspraak mogelijk.

Kan ik nog reageren op de oplossingsrichtingen of iets toevoegen?

De officiële consultatie over de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO) is nu afgerond. Mocht u nog geen gelegenheid hebben gehad om te reageren maar u wilt ons nog uw mening geven over de NKO, stuur dan een e-mail: rivierklimaatpark@gelderland.nl. Geef daarin aan welk idee u nog opgenomen wilt zien. Indien nog mogelijk nemen we uw reactie mee in de bestuurlijke besluitvorming over de definitieve NKO. U ontvangt hierover schriftelijk reactie.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

4  reacties

10-07-18 om 12:07

Beste M, de stuurgroep Rivierklimaatpark beslist welke ideeën en reacties we verwerken in de definitieve Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO). De dagelijkse besturen van de tien partners stellen deze definitieve NKO vervolgens vast. Dit definitieve rapport kunt u (naar verwachting) in september downloaden van onze website. In de bijlagen vindt u dan een reactienota. Hierin staan alle reacties opgenomen, die we tijdens de inloopbijeenkomsten in april 2018 en per e-mail hebben ontvangen. Per reactie staat vermeld of we deze wel of niet hebben meegenomen in de NKO en een korte onderbouwing van deze keuze. Na vaststelling van de definitieve NKO organiseren we opnieuw inloopbijeenkomsten. U heeft dan onder andere de gelegenheid om vragen te stellen over de verwerking van alle reacties op de NKO. | Marije Meulekamp, moderator

10-07-18 om 12:04

Beste mevrouw Schooljan, het is zeker niet de bedoeling om de betekenis van “toegankelijk” te beperken tot toegankelijk voor wie kan lopen, autorijden en fietsen. In de huidige Verkenningsfase richten we ons echter op het bereiken van overeenstemming over de hoofdkeuzes voor het projectgebied. Hierbij werken we toe naar een gezamenlijk toekomstperspectief voor het gebied op hoofdlijnen. De invulling van toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel of scootmobiel en voor blinden en slechtzienden werken we nader uit in de Planuitwerkingsfase die naar verwachting in 2020 begint. Ook in die fase betrekken we belanghebbenden uit het gebied bij de plannen. | Marije Meulekamp, moderator Rivierklimaatpark

Fia Schooljan 25-05-18 om 13:54

De betekenis van 'toegankelijk' is in alle visies 'toegankelijk voor wie kan lopen, autorijden, fietsen'. Er is geen enkele voorziening opgenomen voor rolstoelers, scootmobielers (mag die op een voetveer), blinden/slechtzienden. Gemiste kans om dat achteraf aan te moeten passen of mensen buiten het gebied te houden.

M 25-05-18 om 7:52

In het artikel staat dat men nog een mening kan geven en welk idee men opgenomen wilt zien. Echter sluit het artikel af dat reacties - indien mogelijk - nog meegenomen worden in de bestuurlijke besluitvorming. Wat is bepalend of ideeën wel/niet verwerkt gaan worden? Overigens kan ik nergens een document vinden van (alle) reacties van bewoners!

Cookie-instellingen