Diversiteit gebied blijkt uit consultatieronde vier kansrijke oplossingsrichtingen

03-10-2018 4333 keer bekeken 0 reacties

Er ligt een definitieve Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). De samenwerkende partijen kunnen zich alle tien vinden in de vier nader te onderzoeken toekomstperspectieven voor het gebied: mogelijke inrichtingen die de hoeken van het speelveld beslaan aan wensen en belangen.

Wensen en belangen die voor een groot deel zijn ingebracht door de mensen die wonen, werken en recreëren in het Rivierklimaatpark.

Van 150 ideeën naar 4 kansrijke inrichtingen

De NKO (pdf) is het resultaat van een mooie samenwerking tussen negen overheden en Natuurmonumenten en de inbreng van circa 125 betrokkenen uit het gebied. We hebben ruim 150 ideeën en wensen geanalyseerd en verwerkt in vier zogeheten kansrijke oplossingsrichtingen: een samenhangend geheel van maatregelen dat voor de gestelde opgave een mogelijke oplossing biedt. Met elk een eigen accent. Dit proces staat toegelicht in het rapport.

Deze stap was nodig om de uitersten van het speelveld in kaart te brengen. Waarbinnen we gezamenlijk op zoek gaan naar de meest optimale inrichting van het gebied. Met een klimaatbestendig, robuust riviersysteem en evenwichtige ontwikkeling van (duurzame) economie, natuur en recreatie in de uiterwaarden.

82 reacties op concept NKO

Tijdens twee drukbezochte inloopbijeenkomsten in april jl. hadden belanghebbenden de gelegenheid te reageren op de concept NKO. In een reactienota (pdf) hebben we de 82 ontvangen vragen, wensen en ideeën beantwoord en van een advies voorzien. Deze reactienota is betrokken bij de bestuurlijke besluitvorming over de definitieve NKO.

We verkennen hoofdlijnen

Niet elke reactie is van een inhoudelijk antwoord voorzien. Een aantal reacties was te gedetailleerd voor de huidige fase van het project. In de huidige Verkenningsfase is het doel om overeenstemming te bereiken over de hoofdlijnen van ruimtelijke ingrepen in het gebied. De nadere uitwerking vindt plaats in de zogeheten Planuitwerkingsfase, waarmee we naar verwachting in 2020 starten. In die volgende fase komen detailvragen over de inrichting van het gebied, die nu al leven en begrijpelijk zijn, pas aan bod. De inbreng die voor de huidige fase te gedetailleerd is, parkeren we daarom en beoordelen en analyseren we pas als daar het moment voor is.

Om een voorbeeld te geven: we leggen in deze Verkenningsfase wel vast dat meer wandelpaden gewenst zijn. Maar de exacte ligging en of er bijvoorbeeld ook bankjes komen zijn details die we pas tijdens de volgende fase (Planuitwerking) oppakken.

Na de Verkenningsfase weten we welke wensen en ideeën op hoofdlijnen een plekje hebben gekregen in het gezamenlijke toekomstperspectief (Voorkeursalternatief). Dan kunnen we gerichter en efficiënter aan de slag met een gedetailleerde invulling daarvan.

Diversiteit belangen

De reacties gaven een goed beeld van de verschillende belangen in het gebied. Zo is er de wens dat het gebied in de toekomst een toegankelijk park wordt met een grote belevingswaarde en volop recreatiemogelijkheden op en rond het water. Maar er wordt ook aangegeven dat deze toegankelijkheid niet schadelijk mag zijn voor (ontwikkeling van) de flora en fauna in het gebied. De agrariërs willen bovendien genoeg ruimte om te kunnen blijven boeren en ook andere bedrijvigheid in het gebied moet mogelijk blijven en bij voorkeur toenemen. Zo is er bijvoorbeeld een wens dat er meer horecagelegenheden komen.

Aanpassingen op de concept NKO

Op basis van reacties op de concept NKO is een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals toegelicht in de reactienota. De kleine windmolens bij Giesbeek en zonnevelden op het Rhederlaag maken geen onderdeel meer uit van de NKO en worden dus niet verder onderzocht binnen het Rivierklimaatpark. Kleinschalige energiemaatregelen, zoals waterkracht, thermische energie en kleinschalige initiatieven voor zonne- en windenergie, worden wel verder onderzocht.

Peter Drenth, voorzitter van de stuurgroep Rivierklimaatpark en gedeputeerde provincie Gelderland: “Mooi dat er zo veel betrokkenheid is bij de plannen voor het Rivierklimaatpark. Uit de reacties blijkt het belang van duurzame energieopwekking, maar worden ook vraagtekens gezet bij de invulling van windmolens bij Giesbeek en zonnevelden op het Rhederlaag. We hebben in Nederland en Gelderland een grote energieopgave waarvoor we al werken aan regionale energiestrategieën (RES). Uit het voorstel voor de regio Arnhem-Nijmegen kan komen dat langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek allerlei vormen van duurzame energieopwekking toch noodzakelijk zijn. De uitwerking en de besluitvorming daarover vindt plaats in de aanpak om te komen tot de RES.

Vervolg

We hebben met de NKO nu dus in beeld welke maatregelen we de komende tijd gaan beoordelen op haalbaarheid. In de eerder vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat beschreven hoe deze beoordeling plaatsvindt.

Tijdens inloopbijeenkomsten op 25 en 31 oktober maken we gezamenlijk een volgende stap in het trechteringsproces om in 2019 te kunnen komen tot een Voorkeursalternatief met één gezamenlijk toekomstperspectief. Dit perspectief zal niet één van de vier oplossingsrichtingen zijn, maar een samenhangend pakket met haalbare en betaalbare maatregelen uit alle oplossingsrichtingen.

Vragen over de definitieve NKO?

Kom dan naar de inloopbijeenkomsten of stuur een e-mail: rivierklimaatpark@gelderland.nl

 

Foto: Henk Velders

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen