We praten u even bij

04-10-2018 1528 keer bekeken 0 reacties

Eind mei informeerden wij u voor het laatst over de voortgang van het project Rivierklimaatpark. In dit artikel praten we u bij over wat we de afgelopen vier maanden hebben gedaan. Er is weer een mooie mijlpaal bereikt!

Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen vastgesteld

De laatste keer dat we elkaar hebben gezien was tijdens de inloopbijeenkomsten in april jl.. We hebben elkaar toen gesproken over de concept Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). Met trots presenteerden we vier kansrijke inrichtingen van het gebied. Met daarin de bouwstenen die we met elkaar hebben verzameld.

Met elkaar hebben we in 2017 nagedacht over wat nou passend zou zijn voor het gebied. Hoe we van het Rivierklimaatpark een plek kunnen maken waar het fijn wonen, werken en recreëren is. We hebben groots en met open vizier gebrainstormd, onder andere tijdens een aantal werkateliers. Een aantal bouwstenen bleek meteen niet haalbaar of niet passend binnen bijvoorbeeld wetten en richtlijnen voor ruimtelijke inpassingen. Die hebben de concept-NKO dan ook niet gehaald. De rest is ondergebracht in de vier oplossingsrichtingen.

In april nog in conceptversie. Maar eind september definitief vastgesteld door de tien samenwerkende partijen. U leest daar uitgebreid over in deze nieuwsbrief.

Uitgebreid advies ingewonnen

We hebben natuurlijk niet in ons ‘eentje’ besloten over wat er wel en niet in de definitieve NKO terecht is gekomen. Allereerst hebben we de 82 reacties in beraad genomen die we tijdens de inloopbijeenkomsten hebben ontvangen van belanghebbenden uit het gebied. We hebben alle reacties van een advies voorzien in een reactienota (pdf) en vervolgens besproken met de Stuurgroep Rivierklimaatpark.

We hebben daarnaast advies ingewonnen bij de Klankbordgroep, het Kwaliteitsteam (Q-team) en de Commissie m.e.r.. De Commissie m.e.r. adviseerde: “Het aantal alternatieven in de milieueffectrapportage (m.e.r.) te beperken door alleen hoofdkeuzes voor het gebied te onderscheiden. Dat wil zeggen dat de alternatieven bouwstenen bevatten die andere bouwstenen uitsluiten of die beperkingen opleggen. De alternatieven vertegenwoordigen daarmee de belangrijkste dilemma’s voor de besluitvorming over de structuurvisie.

Alle adviezen vindt u op onze website.

Welke keuzes vindt u ertoe doen?

Deze zomer hebben we opdracht verleend aan advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos om de volgende stap te maken. Kortgezegd: om de bouwstenen uit de NKO (pdf) nader te onderzoeken en om verder te trechteren, zodat we in 2019 niet vier maar nog maar één toekomstperspectief hebben. Samengesteld uit de vier die er nu liggen.

Dit doen zij samen met ons en samen met u. Wát zij gaan doen en hoe zij dit aanpakken leest u in een uitgebreid interview in de volgende nieuwsbrief. Nu de NKO is vastgesteld gaan we op zoek naar een goede manier om alle bouwstenen in samenhang met elkaar te beoordelen. Doel is om straks bij de beoordeling van alle bouwstenen in het kader van het milieueffectonderzoek (m.e.r.-rapportage) de voor- en nadelen van verschillende bouwstenen te kunnen benoemen. Dat is ook nadrukkelijk de wens van de Commissie m.e.r..

De inloopavonden op 25 en 31 oktober 2018 helpen ons bij deze zoektocht. Vragen als welke keuzes doen ertoe en welke dilemma’s zien we samen met u komen daarbij aan bod. Uiteindelijk leidt dit tot een heldere en onderscheidende beoordeling in de m.e.r.. Komt u ook?

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen