Maak kennis met de stuurgroepleden van Rivierklimaatpark IJsselpoort – deel 1

21-10-2018 6296 keer bekeken 2 reacties

Aan het project Rivierklimaatpark IJsselpoort werken tien partijen samen. Een goed ingerichte projectorganisatie zorgt voor een efficiënte samenwerking en is bovendien noodzakelijk om alle bestuurders gelijktijdig besluiten te laten nemen. De Stuurgroep is een belangrijke schakel in dit proces.

De Stuurgroep geeft sturing aan het proces en bereidt de bestuurlijke besluitvorming door de betrokken partijen voor. De Stuurgroep bestaat uit tien leden en een secretaris vanuit het kernteam. In dit artikel stellen de eerste vijf stuurgroepleden zich aan u voor. We stelden elk lid dezelfde vijf vragen. In een volgend artikel komen de andere vijf leden aan bod.

Hans Sluiter, gemeente Westervoort

Wethouder (D66)

a. Vanuit welk dossier/ aandachtsveld bent u betrokken bij het Rivierklimaatpark?

“Ik ben wethouder in de gemeente Westervoort met het programma Omgeving in mijn portefeuille. Hieronder valt ook dit project.”

b. Welke kansen biedt de samenwerking met tien partijen voor het gebied?

“Westervoort leeft historisch gezien ‘met de rug naar de rivier’. De samenwerking in het Rivierklimaatpark biedt Westervoorters de mogelijkheid de rivier en de uiterwaarden actief te gaan beleven en gebruiken.”

“Wij willen graag wandelen en recreëren mogelijk maken, beleving van de natuur, struinpaden, recreëren op en aan het water en gebruik van de havens. Ook de historie een plaats geven, de veerstoep als ‘voorde naar het westen’, de oversteek van de liberation route, fort Westervoort en restanten van loopgraven. Bij dit alles willen wij zorgvuldig omgaan met agrarische en economische belangen in het gebied.”

“Het ideaal is het Rivierklimaatpark als uiterwaardenpark van Westervoort met een bezoekerscentrum en horecagelegenheid.”

c. Wat ziet u als de grootste uitdaging voor de Stuurgroep?

“Recht te doen aan alle wensen die verzameld zijn in het traject naar de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen, nu er ten behoeve van de Intergemeentelijke Structuurvisie keuzes gemaakt moeten worden. Er zijn toch verwachtingen gewekt.”

d. Wat is uw persoonlijke doel voor het Rivierklimaatpark?

“Mijn persoonlijke doel is de kansen voor Westervoort te realiseren met inachtneming van de wensen van de andere stakeholders in het Rivierklimaatpark.”

e. We maken een sprong naar het jaar 2050. U loopt door het Rivierklimaatpark. Wat ziet u om u heen, wat komt u tegen? Met welk gevoel loopt u daar?

“In 2050 ben ik negentig jaar Deo Volente; ik hoop dat al over tien jaar de resultaten zichtbaar zijn: het moet fijn zijn om in het gebied van het Rivierklimaatpark te verblijven, verrassende, mooie en leuke invulling. Met respect voor water, natuur, historie en inwoners.”

Ton Spaargaren, gemeente Duiven

Wethouder (VVD)

a. Vanuit welk dossier/ aandachtsveld bent u betrokken bij het Rivierklimaatpark?

“Vanuit de portefeuille Ruimtelijke Ordening.”

b. Welke kansen biedt de samenwerking met tien partijen voor het gebied?

“Als je kijkt naar de uiteindelijke ambitie/ doelstellingen dan is samen aan de tafel noodzaak en een garantie voor succes.”

c. Wat ziet u als de grootste uitdaging voor de Stuurgroep?

“Zorgen voor daadkracht, het aanbrengen van scherpte en participatie in relatie tot de ambitie/ doelstelling. Deze zijn noodzakelijk als je kijkt naar de gevolgen van de snelle klimaatverandering als hoogwater, neerslag en droogte. Het alleen beschrijven en in beeld brengen van de ambitie is niet voldoende.”

d. Wat is uw persoonlijke doel voor het Rivierklimaatpark?

“Ervoor zorgen dat er een aantrekkelijk en realistisch verhaal op tafel komt waarin elementen als water, natuur, economie en recreatie een aantrekkelijke plaats krijgen en hebben in de toekomst.”

e. We maken een sprong naar het jaar 2050. U loopt door het Rivierklimaatpark. Wat ziet u om u heen, wat komt u tegen? Met welk gevoel loopt u daar?

“Bij al het aantrekkelijke dat ik zie: ontwikkelde natuurgebieden en cultuurlandschap waar planten en dieren de ruimte hebben, bedrijvigheid op het gebied van (water) recreatie en veel wandelende en fietsende bezoekers die het gebied bezoeken (voor ieder wat wils) komt bij mij de gedachte op dat de omgeving in het Rivierklimaatpark veel indruk op mij maakt. De gezamenlijke aanpak via het Rivierklimaatpark heeft gezorgd voor nieuwe patronen en verbindingen tussen enerzijds mens en natuur en anderzijds tussen economie en recreatie. In het licht van de toekomst is hier in het verleden goed over nagedacht. Dus ook voor de verdere toekomst: koers houden!”

Roeland van der Zee, gemeente Arnhem

Wethouder (VVD)

“Als iets onze regio kenmerkt, dan is het wel de prachtige natuur, het vele groen waar we allemaal van kunnen profiteren. Om te ontspannen, om te recreëren, om even de drukte van het dagelijks leven te ontvluchten. Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is zo'n gebied. Het laat zien dat wonen, economie en recreatie heel goed samengaan. Dit wordt een gebied dat ruimte geeft aan de scheepvaart, maar ook ruimte voor de rivier, zodat we goed zijn voorbereid op hoog water. Én het wordt een mooi natuurgebied, dat goed toegankelijk wordt.”

“Arnhem ligt op de splitsing van twee belangrijke rivieren: de Rijn en de IJssel. We hebben er dus alle belang bij dat onze omgeving mooi en toegankelijk is, én dat we onze voeten drooghouden.”

“Als wethouder van de gemeente Arnhem ben ik lid van de Stuurgroep, omdat de realisatie van het Rivierklimaatpark samenhangt met enkele andere projecten in Arnhem. Langs de Rijn werken we aan enkele andere maatregelen voor een goede waterafvoer, en die hebben rechtstreeks effect op de waterstanden van beide rivieren. Daar moeten we dus heel goed naar kijken. Daar ligt ook de grootste uitdaging: we moeten alles in samenspraak doen, met oog voor ieders belang en met een helder doel. Alleen dan kunnen we hier iets prachtigs realiseren.”

“Daar hoop ik over tientallen jaren dan zelf ook nog steeds van de kunnen profiteren. Een mooi gebied, waar je heerlijk tot rust kunt komen, waar je uren kunt kijken naar de voorbijtrekkende schepen. Allemaal op een steenworp afstand van de stad.”

Frank Wissink, waterschap Rijn en IJssel

Heemraad en bestuurder

a. Vanuit welk dossier/ aandachtsveld bent u betrokken bij RKP?

“Ik ben vanuit hoogwaterveiligheid (dijken) betrokken bij het project.”

b. Welke kansen biedt de samenwerking met tien partijen voor het gebied?

“In één woord: ‘meekoppelkansen’. Doordat we van tevoren met elkaar aan tafel zitten, kunnen we ook andere wensen en plannen van de omgeving meenemen in de uitvoering. En zo nieuwe kansen benutten die er anders niet waren. Bijvoorbeeld niet alleen de dijk versterken, maar ook de natuur, recreatie of bedrijfsleven versterken in dat gebied.  Dat gaat dus verder dan een fietspad op de dijk aanleggen. Efficiënter in de uitvoering, maar ook publieksvriendelijker.”

c. Wat ziet u als de grootste uitdaging voor de Stuurgroep?

“Die meekoppelkansen vragen veel afstemming vooraf. Je moet elkaar willen begrijpen, meedenken, meewegen en samen beslissen. Ik zie dat we dat in de Stuurgroep prima samen doen.”

d. Wat is uw persoonlijke doel voor het Rivierklimaatpark?

“Mijn persoonlijk doel is en blijft die veiligheid. Het gebied moet voorbereid zijn op de hoogwaterstanden en klimaatveranderingen vóór 2050. De dijken moeten daarom ook in de toekomst blijven voldoen aan de laatste landelijke veiligheidseisen.”

e. We maken een sprong naar het jaar 2050. U loopt door het Rivierklimaatpark. Wat ziet u om u heen, wat komt u tegen? Met welk gevoel loopt u daar?

“Het zou erg mooi zijn als ik in 2050 (in goede gezondheid) door het Rivierklimaatpark mag lopen en zou zien dat het een gebied is waar het niet alleen veilig is, maar ook prettig wonen, werken en leven is. Een gebied waar alle functies, zoals natuur, recreatie, bedrijvigheid tot bloei komen.”

Mattie Busch, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Afdelingsmanager Waterveiligheid en Directoraat Generaal Water en Bodem, Directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur

a. Vanuit welk dossier/ aandachtsveld bent u betrokken bij het Rivierklimaatpark?

“In de Stuurgroep vertegenwoordig ik de belangen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Primair ben ik vanuit waterveiligheid en het programma Integraal Riviermanagement (IRM) betrokken bij Rivierklimaatpark IJsselpoort. Daarnaast heeft het ministerie ook andere belangen en opgaven, zoals vaarwegverbetering en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water.”

b. Welke kansen biedt de samenwerking met tien partijen voor het gebied?

“Dit biedt een uitgelezen kans om met negen overheden en Natuurmonumenten tot een inrichting te komen die het gebied klimaatbestendig en waterrobuust maakt; waar natuur, recreatie, wonen en werken samengaan.”

c. Wat ziet u als de grootste uitdaging voor de Stuurgroep?

“Na de zomer van 2019 ligt een besluit over het Voorkeursalternatief en de Intergemeentelijke Structuurvisie voor in de Stuurgroep. Waar gaan we heen met het gebied, hebben partijen elkaar gevonden in de maatregelen en ontwikkelingen die men voor ogen heeft en is er draagvlak voor de uiteindelijke keuze? Dit tijdstip lijkt nu nog ver te zijn, maar de ervaring leert dat het kort dag kan zijn. Een mooi rivierklimaatpark kan alleen tot stand komen als de Stuurgroep elkaar weet te vinden, met respect en begrip voor elkaars belangen en standpunten.”

d. Wat is uw persoonlijke doel voor het Rivierklimaatpark?

“Bescherming tegen overstromingen is van groot belang in Nederland. Daar moeten we voor zorgen. Tegelijk kan je die waterveiligheid op veel verschillende manieren aanpakken. Ik geloof in een gebiedsgerichte aanpak waarbij vanuit het gebied wordt gekeken welke opgaven en belangen verschillende partijen hebben. Als daaruit de oplossing wordt gekozen met de meeste maatschappelijke meerwaarde, waarbij ieder deelneemt aan het succes ervan, dan wordt dit een prachtig project.”

e. We maken een sprong naar het jaar 2050. U loopt door het Rivierklimaatpark. Wat ziet u om u heen, wat komt u tegen? Met welk gevoel loopt u daar?

“Ik ben de hitte van de stad ontvlucht om te genieten van de koelte die de natuur en het water bieden. Ik zie dat de IJssel meer ruimte heeft gekregen om het water veilig af te voeren, de dijken liggen er goed bij en de waterkwaliteit is dik in orde. Ondanks dat het al een tijdje niet geregend heeft vaart binnenvaart en pleziervaart door op de IJssel. Een historisch steenfabriekterrein is omgetoverd tot een verassende nieuwe plek….. De agrariërs leven wel bij de natuurinclusieve landbouw en fietsers en wandelaars kunnen in het schitterende Rivierklimaatpark uren dwalen."

Wie is wie op de foto

Van links naar rechts: Hans Winters (gemeente Zevenaar), Frank Wissink (waterschap Rijn en IJssel), Ronald Haverkamp (gemeente Rheden), Hans Sluiter (gemeente Westervoort), Jan Gorter (Natuurmonumenten), Peter Drenth (voorzitter Stuurgroep, provincie Gelderland), Nelly Kalfs (Rijkswaterstaat, vervangster SG-lid Jos van Hees), Carel Bolt (secretaris Stuurgroep, projectmanager Rivierklimaatpark), Mattie Busch (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Fred van de Wart (ambtelijk opdrachtgever provincie Gelderland, geen SG-lid). Roeland van der Zee van gemeente Arnhem en Ton Spaargaren van gemeente Duiven ontbreken op deze foto. N.B: Hans Winters is inmiddels (2022) vervangen door Belinda Elfrink (gemeente Zevenaar).

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

2  reacties

24-10-18 om 11:52

Beste Peter van der Feltz, hartelijk dank voor uw reactie. In dit artikel stellen de stuurgroepleden zich voor en vertellen zij wat hun stip op de horizon is. Daarbij geven ze aan wat voor hen belangrijke zaken zijn. Tijdens de bijeenkomsten die we de komende twee weken organiseren horen we ook graag uw mening over de hoofdkeuzes die we voor het gebied moeten maken tijdens de Verkenningsfase. Dat zijn keuzes op hoofdlijnen. De detaillering daarvan vindt plaats tijdens de fase hierna, de Planuitwerkingsfase, waarmee we naar verwachting in 2020 starten. In die fase komt ook het beheer van het gebied aan de orde. Ook tijdens de Planuitwerkingsfase heeft u weer volop de gelegenheid mee te praten en mee te denken. | Gerrit Dijkstra, Omgevingsmanager

peter van der Feltz

23-10-18 om 17:52

Wat mij opvalt is dat niemand iets zegt over weilanden met bloemen en ZONDER kunstmest of drijfmest met ook allerlei rotzooi erin. Hoelang duurt het nog voordat we dat doorkrijgen?

Cookie-instellingen