Proces toegelicht: naar één gezamenlijk toekomstperspectief

14-12-2018 1169 keer bekeken 0 reacties

Hoe komen we van de begin 2018 gepresenteerde vier kansrijke oplossingen naar één gezamenlijk toekomstperspectief in 2019? Mét de inbreng van onze tien partners en belanghebbenden uit het gebied. Dat is best een ingewikkeld proces. In dit artikel lichten we dat proces op hoofdlijnen toe.

In de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) zijn in maart van dit jaar de vier hoekpunten van het speelveld in beeld gebracht. De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) en het Q-team hebben op basis hiervan geadviseerd om het aantal alternatieven in het m.e.r. te beperken tot twee onderscheidende alternatieven waarin de bouwstenen uit de NKO zijn verwerkt en de dilemma’s en de te maken hoofdkeuzes per deelgebied duidelijk worden.

Onderzoek twee alternatieven

In de werkateliers en de inloopbijeenkomsten van afgelopen oktober hebben we deze te maken hoofdkeuzes per deelgebied gepresenteerd en daar uw mening over gevraagd en onze tien partners geconsulteerd. Hiermee hebben we waardevolle (gebieds-)informatie gekregen en nog beter zicht gekregen op het draagvlak voor de te maken keuzes.

De zogeheten m.e.r.-alternatieven hebben we nodig om de effecten van ingrepen in het gebied te kunnen beoordelen en om de kosten en baten in beeld te kunnen brengen. We onderzoeken bijvoorbeeld het effect van beperkte kadeverlaging op onder andere de landbouw, de natuur en waterstanden. Maar ook het effect van een eventueel grotere kadeverlaging.

Input voor gezamenlijk toekomstperspectief

De informatie over het draagvlak, de effecten van ingrepen en de kosten en baten vormen uiteindelijk de basis voor het te ontwikkelen Voorkeursalternatief met daarin één gezamenlijk toekomstperspectief. Het Voorkeursalternatief wordt dus niet één van de vier oplossingsrichtingen en ook niet één van de twee m.e.r.-alternatieven. Het wordt een combinatie van maatregelen waarbij we streven naar een perspectief met positieve milieueffecten, de beste balans tussen kosten en baten en een zo groot mogelijk draagvlak.

Volgend participatiemoment

Eind januari 2019 publiceren we de twee m.e.r.-alternatieven in een uitgebreide brochure. Houd onze nieuwsbrief in de gaten. In april 2019 organiseren we weer gebiedsbijeenkomsten voor belanghebbenden en belangstellenden. Dan presenteren we de eerste contouren van het Voorkeursalternatief en vragen we naar uw mening. Uw inbreng verwerken we weer in een advies aan de Stuurgroep.

Formele inspraak

Hoe het proces er vanaf dan uitziet lichten we ook tijdens de bijeenkomsten en in de nieuwsbrief toe. Het streven is in elk geval om in het tweede helft van het jaar een Voorkeursalternatief uit te werken dat wordt opgenomen in een ontwerp-Structuurvisie en het m.e.r.. Deze documenten leggen we na de zomer terinzage met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Mede op basis van de zienswijzen leggen we uiteindelijk begin 2020 een definitieve Structuurvisie , met daarin het gezamenlijke toekomstperspectief voor aan de gemeenteraden om definitief vast te stellen.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen