Positieve reacties op toekomstperspectief Rivierklimaatpark

16-07-2019 4107 keer bekeken 4 reacties

Bijna 200 belanghebbenden kwamen af op de drie inloopbijeenkomsten die we begin juli organiseerden. Nieuwsgierig naar het gezamenlijke toekomstperspectief voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Op hoofdlijnen uitgewerkt in een zogeheten concept Voorkeursalternatief.

Enthousiaste reacties, teleurstelling over niet meegenomen ideeën en wensen, kritische blikken op de kaarten, verdiepende vragen aan onze deskundigen. De bijeenkomsten werden benut zoals ze waren bedoeld: meepraten over de inrichting, op hoofdlijnen, van het IJsselgebied tussen Arnhem en Giesbeek. Meepraten over úw leefomgeving. 

De plannen worden concreter. Het wordt steeds duidelijker hoe het gebied er in 2035 uit zal zien. We waren dan ook blij met de hoge opkomst en de reacties op het concept Voorkeursalternatief. Die reacties helpen ons bij het op hoofdlijnen afronden van de plannen voor de Verkenningsfase.  

Positieve reacties en aandachtspunten

De reacties waren overwegend positief. De aanwezigen vonden het een evenwichtig plan. Er werd veelal enthousiast gereageerd op de geplande toename van natuur in het Rivierklimaatpark. Ook de maatregelen voor een verbeterde toegankelijkheid van het gebied konden duidelijk op brede bijval rekenen. Door op verschillende locaties gebiedsentrees te creëren en een recreatief netwerk aan te leggen met struin- en fietspaden kunt u straks gemakkelijker genieten van een aantrekkelijk park. Met voor ieder wat wils. Om bijvoorbeeld tijdens warme dagen de hitte van uw dorp of stad te ontvluchten.

Er waren ook, deels eerder geuite, kritische geluiden. Daarover blijven we met betrokkenen in gesprek en we nemen deze geluiden mee als aandachtspunten in het vervolgtraject. Natuurliefhebbers maken zich bijvoorbeeld zorgen of een toename van recreatief gebruik wel goed samengaat met rust- en foerageergebieden voor vogels. Een belangrijk bespreekpunt blijft ook het toekomstperspectief voor de agrariërs in het gebied. Zij zitten nu al klem en er is geen grond beschikbaar voor de gewenste extensivering. Het realiseren van de doelstellingen van het Rivierklimaatpark vraagt ook ruimte. Samen met de agrariërs kijken we dan ook naar oplossingen. Bijvoorbeeld naar verplaatsing van bedrijven, grondruil en ondersteuning in de omvorming naar natuurinclusieve landbouw. 

Essentie van de plannen 

Misschien kon u er begin juli niet bij zijn maar bent u wel nieuwsgierig naar de plannen. Een korte toelichting:

We hebben het concept Voorkeursalternatief opgebouwd uit drie lagen met samenhangende maatregelen:

1.    Rivier: we beogen een robuust, dynamisch en op toekomstige ontwikkelingen voorbereid riviersysteem dat goed bevaarbaar is. Binnen veilige dijken bieden we ruimte aan scheepvaart, bedrijvigheid, natuur, cultuur, landbouw en recreatie. Door het verlagen van kades en het stroomlijnen van hoogwatervrije (bedrijven)terreinen kunnen we circa 20 centimeter waterstandsdaling behalen. Voor de scheepvaart lossen we diverse knelpunten op. 

2.    Klimaat: als buffer voor klimaatveranderingen willen we een mede door agrariërs en natuurorganisaties beheerde groene long in het stedelijk netwerk van Arnhem en omliggende dorpen realiseren. Deze groene long is een belangrijke natuurcorridor die natuurgebieden onderling verbindt. Dit bereiken we onder andere met natuurvriendelijke oevers, nevengeulen, stroomdalgraslanden, heggen en de aanleg van ooibos.

3.    Park: we creëren een park, dat aantrekkelijk is voor een divers publiek. Met de huidige landschappelijke kwaliteiten als inspiratie creëren we diverse gebiedsentrees om het gebied toegankelijker te maken. Ook willen we cultureel erfgoed herontwikkelen, een recreatief netwerk inrichten en ruimte maken voor passende industrie, (agrarische) bedrijvigheid en energiewinning. Zo ontstaat er een divers aantrekkelijk ‘park’. 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

4  reacties

28-07-19 om 15:05

Beste David, wij nemen n.a.v. uw onderstaande reactie per e-mail contact met u op via het mailadres dat u heeft opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Met vriendelijke groet, Marije Meulekamp

David Vertegaal

28-07-19 om 12:59

In de huidige visie is op 4 plaatsen energiewinning ingetekend op een plas. Ik zou graag meer informatie ontvangen welke technieken en welke schaal hier worden overwogen.
Ook zou ik graag contact hebben met een ecoloog om te bezien hoe we het grind dat in het gebied aanwezig is ecologisch optimaal gaan benutten bij de herinrichting.
Met vriendelijke groet,
David Vertegaal

17-07-19 om 14:47

Beste Edward, hartelijk dank voor uw reactie. Omgevingsmanager Gerrit Dijkstra neemt hierover contact met u op.

Edward van Dalen

17-07-19 om 14:19

Graag wil ik meer informatie over de ingetekende
“Kwaliteits impuls” en “ duurzame energie” in de Gieseplas. Tevens meer duidelijkheid wat wordt bedoeld met “ontwikkelen recreatie met kwaliteit” op het Bahrense veld (naast ‘t Eiland).
Bvd, met vriendelijke groet,
Edward van Dalen

Cookie-instellingen