Dit doen we met uw reactie op het conceptplan

24-01-2020 3335 keer bekeken 0 reacties

Eind vorig jaar lag het conceptplan voor het Rivierklimaatpark gedurende zes weken ter inzage. U kon op deze Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende milieueffectrapport reageren door een zienswijze in te dienen. Wat we met uw reactie doen lichten we toe in dit artikel.

Het plan en het inspraakproces hebben we eind november 2019 tijdens drie inloopbijeenkomsten op verschillende locaties in het gebied toegelicht. Zo’n 250 belangstellenden kwamen hierop af. De reacties op de voorgenomen maatregelen waren veelal positief. Met ook een aantal kanttekeningen en suggesties voor het vervolg.  

Uiteenlopende onderwerpen in de reacties

We hebben ruim 60 zienswijzen ontvangen op de Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende milieueffectrapport. Negen mensen maakten van de gelegenheid gebruik om een zienswijze in te dienen tijdens een van de drie inloopbijeenkomsten.  

De onderwerpen waarover een zienswijze is ingediend lopen uiteen. Een indruk:

  • Er zijn in de uiterwaard bij Westervoort zorgen over het zoekgebied voor de nieuwe positionering van Struyk Verwo en over het ophogen van terrein bij Putman. Er zijn daarnaast voorstellen ingediend voor een andere inrichting van de uiterwaard die het agrarisch cultuurlandschap meer als uitgangspunt heeft;
  • Agrariërs wijzen op het belang van voldoende productieruimte voor de landbouw en vragen meer duidelijkheid over de verdienmogelijkheden van de voorgestelde natuurinclusieve landbouw.
  • Er is over het algemeen waardering voor het beter toegankelijk maken van de uiterwaarden en de aandacht voor natuur;
  • Omwonenden en ondernemers in de omgeving van de Koppenwaard en het Rhederlaag maken zich zorgen over de waterveiligheid en -kwaliteit als gevolg van de beoogde kadeverlagingen die de IJssel meer ruimte moet geven bij hoogwater;
  • Er zijn uiteenlopende wensen voor de invulling van de Bahrse Pol en steenfabrieksterrein De Groot;
  • Verschillende indieners spreken hun waardering uit voor de manier waarop zij bij de planvorming zijn betrokken.

We gaan met uw reactie aan de slag

We leggen de zienswijzen voor aan onze stuurgroep. Hierin zitten dagelijkse bestuurders van alle tien de partners. De stuurgroep bereidt onder andere de bestuurlijke besluitvorming voor. In dit geval maakt zij de eerste afweging of en welke veranderingen we op basis van de ontvangen zienswijzen in het plan moeten doorvoeren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het doelbereik, de kosten, de milieueffecten en het draagvlak.

De eventueel aangepaste Intergemeentelijke Structuurvisie leggen we vervolgens eerst voor aan de colleges van burgemeester en wethouders. Inclusief een voorstel voor de beantwoording van de zienswijzen. Indien de colleges akkoord zijn met het voorstel leggen zij de Structuurvisie ter besluitvorming voor aan de raden van de vijf betrokken gemeenten.

Inspreken raadscommissie en vaststelling plan

Na de behandeling in de colleges sturen de gemeenten de indieners van zienswijzen schriftelijk bericht over de voorgestelde beantwoording van hun zienswijze. Wie dat wil kan over deze beantwoording dan nog inspreken bij een raadscommissie.

De definitieve besluiten over de verwerking van de zienswijzen nemen de raden naar verwachting in mei/juni 2020 tegelijk met de besluiten over de Intergemeentelijke Structuurvisie. Aangezien een Structuurvisie een beleidsdocument is, heeft ze alleen een bindende werking voor de overheden die de Structuurvisie vaststellen. Er is geen bezwaar of beroep tegen de besluiten van de raden mogelijk.

Na de vaststelling neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat, in overleg met de regiobestuurders, haar voorkeursbeslissing en sluiten de partners een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee is er groen licht voor de volgende fase: de Planuitwerkingsfase.

Van hoofdlijnen naar detailuitwerking

In de Planuitwerkingsfase werken we de maatregelen per deelgebied gedetailleerd uit in onder andere bestemmingsplannen en vergunningen. Dit doen we ook weer met inbreng van inwoners, (agrarische) ondernemers en andere belanghebbenden uit het projectgebied. We vullen het ontwerp voor het Rivierklimaatpark dan zo concreet in dat het project klaar is voor de aanbesteding aan een marktpartij die het werk gaat uitvoeren. Deze uitvoering vindt uiteindelijk gefaseerd plaats vanaf naar verwachting 2023. We ronden de meeste werkzaamheden af voor 2028.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen