Ook minister stemt in met plannen Rivierklimaatpark

29-10-2020 2700 keer bekeken 1 reacties

De vijf gemeenteraden hebben de plannen voor het Rivierklimaatpark de afgelopen weken vastgesteld. Met de voorkeursbeslissing van minister Cora van Nieuwenhuizen op 24 oktober jl. staan nu alle lichten op groen om de plannen voor de toekomstige inrichting van het gebied gedetailleerd uit te werken.

Minister Van Nieuwenhuizen: “De IJsselpoort is belangrijk voor Nederland omdat het regenwater uit het Europese achterland hierlangs naar het IJsselmeer stroomt. Dat is door het veranderende klimaat steeds vaker heel veel water in korte tijd. Water dat we in droge periodes weer hard nodig hebben. Daarom is het goed dat we vandaag weer een volgende stap hebben gezet naar een toekomstbestendige IJssel. Daar verdienen alle initiatiefnemers een groot compliment voor.

 

 

 


Evenwichtig plan

De plannen, beschreven in een Intergemeentelijke Structuurvisie, zijn tot stand gekomen met inbreng van inwoners, belangenvertegenwoordigers, agrariërs en andere ondernemers. Belangen en ideeën zijn zorgvuldig meegewogen. Zo kon een evenwichtig plan tot stand komen dat zorgt voor toegankelijke en aantrekkelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. 

De IJssel kan hoogwater straks beter opvangen. De doorstroming wordt verbeterd door kadeverlagingen bij Lathum en een geul bij Westervoort. Ondieptes voor de scheepvaart worden opgelost door aanpassingen aan de oevers. Ook worden maatregelen getroffen die het verder zakken van de rivierbodem zoveel mogelijk tegengaan. Het gebied wordt divers, aantrekkelijker én toegankelijker. Natuur die voor het rivierengebied kenmerkend is komt terug, er komen extra wandelpaden, cultureel erfgoed wordt in ere hersteld en landbouw en recreatie gaan waar mogelijk hand in hand. 

Gedeputeerde Jan van der Meer, voorzitter stuurgroep Rivierklimaatpark, is trots op het resultaat: “Er ligt echt een mooi plan. De IJssel krijgt de noodzakelijke extra ruimte. En het mooie is: we werken meteen aan meer biodiversiteit, agrariërs in het gebied krijgen meer toekomstperspectief door natuurinclusieve landbouw, er is ruimte voor bedrijvigheid en we geven recreatie een impuls. Het biedt ook mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in de toekomst. Zo dragen we ook bij aan de klimaatdoelen: verminderen van broeikasgassen om ons planeet leefbaar te houden.

Succesvolle samenwerking

Sinds 2016 werken de vijf gemeenten en het ministerie, de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten samen aan een toekomstbestendige inrichting van dit diverse gebied langs de IJssel. Vanuit één visie zijn de opgaven in samenhang bekeken en integrale maatregelen onderzocht. 

Aan deze samenwerking werd 29 oktober jl. vervolg gegeven met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

Ondertekening overeenkomst

Hierin hebben de partners afspraken vastgelegd over de verdere uitwerking van de plannen en spreken zij af zich in te spannen voor een gezamenlijke uitvoering. Ook over de verdeling van de kosten van circa 60 miljoen euro zijn afspraken gemaakt. Het Rijk stelt 40 miljoen euro beschikbaar. De provincie, gemeenten, het waterschap en Natuurmonumenten dragen het resterende deel bij. 

Inbreng bewoners en gebruikers nodig bij verdere uitwerking

Er is nu groen licht voor de volgende stap: het gedetailleerd uitwerken van de plannen. Hierbij worden ook de reeds ontvangen reacties (zienswijzen) meegenomen die te gedetailleerd waren om in de nu afgeronde verkenningsfase mee te nemen. Op basis van de nadere uitwerking worden waar nodig bestemmingen gewijzigd en vergunningen aangevraagd. Ook tijdens deze fase is er voor inwoners en gebruikers weer uitgebreid de mogelijkheid om mee te denken over de inrichting van het gebied. 

De uitvoering van de maatregelen in het Rivierklimaatpark vindt naar verwachting plaats van 2024 tot en met 2028. 

Lees de plannen

Lees de vastgestelde plannen en bekijk de animatie waarin de plannen in 3 minuten worden toegelicht.

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

1  reacties

Anoniem

02-11-20 om 14:17

Het IJsselgebied tussen Westervoort en Doesburg kan een 'natuurlijke, recreatieve, groene update' goed gebruiken. Er is wat dat betreft veel te winnen.

Cookie-instellingen