Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau vanaf 29 juni ter inzage

28-06-2017 4679 keer bekeken 0 reacties

Voor het project is een (Ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie staat beschreven waar het project over gaat, waarom we onderzoek naar milieueffecten uitvoeren en hoe diepgaand dit onderzoek is. De NRD ligt vanaf 29 juni ter inzage.

De colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar maken, als bevoegde gezagen, op grond van artikel 7.9 Wet Milieubeheer bekend dat met ingang van 29 juni 2017 de Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan Rivierklimaatpark IJsselpoort gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Aanleiding

Het project Rivierklimaatpark IJsselpoort staat voor aanpak van hoogwaterveiligheid (Deltaprogramma 2015) en een integrale aanpak van ruimtelijke opgaven (natuur, landbouw, economie en recreatie) in het uiterwaardengebied rond de IJssel tussen IJsselkop en Giesbeek.

 

Het plangebied beslaat het uiterwaardengebied van de IJssel in de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar. Deze gemeenten leggen het kader voor de ruimtelijke opgaven vast in een nog op te stellen intergemeentelijke structuurvisie.

 

Naast de vijf gemeenten zijn ook provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat Oost Nederland, waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten betrokken. Deze partijen werken gezamenlijk aan het project.

 

Voordat ruimtelijke keuzes worden gemaakt en een structuurvisie wordt opgesteld moeten de gevolgen van verschillende oplossingsrichtingen voor de ruimtelijke opgaven inzichtelijk gemaakt worden in een milieueffectrapportage (MER). De Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het plan Rivierklimaatpark IJsselpoort geeft een beschrijving voor welke activiteiten de MER wordt opgesteld. Daarbij wordt aangegeven op welke manier en tot welk detailniveau milieueffecten worden meegenomen. Omdat significante effecten van activiteiten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied niet op voorhand uitgesloten kunnen worden, wordt een passende beoordeling als bedoeld in de Natuurbeschermingswet opgesteld. Deze zal onderdeel uitmaken van de MER.

 

Terinzagelegging

De Ontwerp NRD ligt met ingang van 29 juni 2017 voor zes weken (tot 10 augustus 2017) voor iedereen ter inzage. De Ontwerp NRD is in te zien op de volgende gemeentehuizen:

  • Gemeente Arnhem, stadhuis Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem en Loket Zuid Kronenburggalerij 3, 6831 ET Arnhem;
  • Gemeente Duiven, Koning Willem-Alexanderplein 1, 6921 ES Duiven;
  • Gemeente Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg;
  • Gemeente Westervoort, Dorpsplein 1, 6931 CZ Westervoort;
  • Gemeente Zevenaar, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar.

Iedereen kan tot 10 augustus 2017 op deze notitie reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kan op twee manieren:

  • Per e-mail aan post@gelderland.nl of per post aan Provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. In het onderwerp regel van uw e-mail of brief dient u te vermelden dat het gaat om een zienswijze NRD Rivierklimaatpark IJsselpoort, zaaknummer 2015-011489. Uw zienswijze dient voorzien te zijn van naam, adres en woonplaats.
  • U kunt ook mondeling een zienswijze indienen. Voor het maken van een afspraak hiervoor kunt u contact opnemen met de heer B. Wouda via het algemene nummer van de provincie 026 359 91 11.

Vervolg

Alle ingediende zienswijzen worden verwoord en becommentarieerd in een reactienota. Deze reactienota wordt door de vijf gemeenten betrokken bij vaststelling van de definitieve notitie over de reikwijdte en het detailniveau Rivierklimaatpark IJsselpoort.

 

Inloopavonden

Op 5 en 6 juli 2017 organiseren we inloopavonden over het project en de terinzagelegging.

 

Lees het persbericht van provincie Gelderland over de terinzagelegging.

 

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen