Rivierklimaatpark IJsselpoortOp weg naar toekomstbestendige IJsseluiterwaarden

Inventarisatie Ruimtelijke Kwaliteit (2018)

In de Inventarisatie Ruimtelijke Kwaliteit (IRK, 2018) hebben we de ruimtelijke kwaliteit van het Rivierklimaatpark IJsselpoort in beeld gebracht. Zowel de huidige waarden als de na te streven kwaliteit en ambitie binnen het project.

 

De basis hiervoor is de identiteit van het Rivierklimaatpark als geheel, gebaseerd op de ontstaansgeschiedenis, de huidige vorm, het functioneren en de relatie hiertussen. Door op deze wijze de kern van de identiteit van het gebied weer te geven, wordt een helder vertrekpunt gegeven voor ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst.

 

Drie ambities

Uit de vastgestelde ruimtelijke kwaliteit van het gebied zijn drie ruimtelijke ambities voortgekomen die we in 2018 hebben verwerkt in de vier oplossingsrichtingen in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen:

Dynamische rivier en natuursysteem


Kwaliteit gebied:

Door de positie van de uiterwaarden aan de Veluwerand en aan het begin van de IJssel vormt het gebied een belangrijke ecologische verbinding tussen Gelderse poort, Veluwe en IJsseldelta.

Ambitie:

Door het terugbrengen van rivierdynamiek in de uiterwaarden van de IJssel wordt het ecologisch functioneren van het gebied verbeterd. Ook de natuurlijke zanddynamiek wordt hersteld waarmee de scherpe insnijding van de rivierbodem wordt verkleind. Het gebruik van de vaarweg bij lage rivierwaterafvoeren wordt hiermee verbeterd.

Duurzame energie in de stadsrandzone


Kwaliteit gebied:

Door de aanwezigheid van stromend water, en grote diepe plassen biedt het gebied kansen voor het winnen van duurzame energie. Deze kan worden afgezet in de omliggende dorpen en steden.

Ambitie:

De energietransitie is een van de belangrijkste opgaven voor de toekomst van Nederland. Door de ontwikkeling van duurzame energie in het gebied voegen we bovendien een educatief component toe. Dit kan een nieuwe dimensie zijn van het recreatief gebruik van het gebied.

Recreatieve netwerken en cultuurhistorie


Kwaliteit gebied:

Het gebied is op dit moment weinig toegankelijk voor omwonenden en recreanten. Het ligt ook voor een deel aan de achterkant van de omliggende dorpen en steden.

Ambitie:

Er ligt een grote kans om (nieuwe) recreatieve wandel- en fietsnetwerken te koppelen aan de (cultuur)historische karakteristieken van het gebied. Dit vergroot de beleving van de uiterwaarden en daarmee de recreatieve waarde.

 

Waarom een IRK?

Ruimtelijke Kwaliteit geldt als paraplu of overkoepelend doel voor Rivierklimaatpark IJsselpoort. Dat betekent dat bij elke ingreep verbetering van de ruimtelijke kwaliteit als uitgangpunt genomen dient te worden. Hierbij wordt de ingreep/ het ontwerp beoordeeld op het versterken van de:

  • belevingswaarde
  • gebruikswaarde
  • toekomstwaarde

Functies IRK

De Inventarisatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft de volgende functies:

  • Hulpmiddel voor het beoordelen van oplossingsrichtingen in het vervolgproces (onderzoek naar o.a. de milieueffecten) op de aspecten landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
  • Inspiratiedocument voor het opstellen van oplossingsrichtingen voor het Rivierklimaatpark ten behoeve van de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO, 2018).
  • Informatiebron voor de in 2019 en 2020 op te stellen Intergemeentelijke Structuurvisie.

Kan ik nog reageren op de IRK?

U kunt niet meer reageren op de Inventarisatie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze is in mei 2018 definitief vastgesteld.

Wilt u toch nog iets kwijt? U kunt natuurlijk altijd uw mening geven over plannen voor het Rivierklimaatpark. Dit kunt u doen tijdens bijvoorbeeld Open Coffees en inloopbijeenkomsten (agenda), of per e-mail: rivierklimaatpark@rws.nl

Download

Nieuws en achtergrond

Cookie-instellingen